Netherlands

2B Trading B.V.

TRNINL21XXX

323 Trading B.V.

TRNGNL21XXX

ABB Finance B.V.

ABBCNL2AXXX

AEGON N.V.

AENVNL2GXXX

AIRBUS SE

AIRBNL22XXX

APG Groep N.V.

ABPTNL2HXXX

ARCADIS N.V.

ACDINL22XXX

ASR Bank N.V.

ASRBNL2RXXX

Aalberts N.V.

AALBNL22XXX

Accent Aigu B.V.

ACCINL21XXX

Achmea Bank N.V.

OVBNNL21XXX

Adyen N.V.

ADYENL21XXX

Aegon Bank N.V.

AEGONL2UXXX

Akzo Nobel N.V.

AKZONL2AXXX

BA GLASS B.V.

BGLANL2AXXX

BNG Bank N.V.

BNGHNL2GXXX

BUX B.V.

BUXBNL22XXX

BinckBank N.V.

BICKNL2AXXX

Booking.com B.V.

BOOKNL2AXXX

Buckaroo B.V.

BUKKNL22XXX

CGG Holding B.V.

CGGVNL2AXXX

CLSA EUROPE B.V.

CLSANLB1XXX

Caerus II B.V.

CEERNL21XXX

Caerus III B.V.

CAERNL21XXX

Captin B.V.

CPTNNL21XXX

Cargill B.V.

CRGINL21XXX

Cebulon V.O.F.

CEVONL21XXX

Centercross B.V.

CENCNL21XXX

DRW Europe B.V.

DREUNL21XXX