Netherlands

2B Trading B.V.

TRNINL21XXX

323 Trading B.V.

TRNGNL21XXX

ABB Finance B.V.

ABBCNL2AXXX

ABN AMRO Bank N.V.

ABNANL2AXXX

AEGON N.V.

AENVNL2GXXX

AFS Interest B.V.

AFMONL21XXX

AIRBUS SE

AIRBNL22XXX

ARCADIS N.V.

ACDINL22XXX

ASICS Europe B.V.

ASIXNL2AXXX

ASR Nederland N.V.

FTSINL2UXXX

Aalberts N.V.

AALBNL22XXX

Accent Aigu B.V.

ACCINL21XXX

Accent Grave B.V.

AGRVNL21XXX

Accent Tonique B.V.

ACTONL21XXX

Achmea Bank N.V.

OVBNNL21XXX

Adyen N.V.

ADYBNL2AXXX

Aegon Bank N.V.

AEGONL2UXXX

Agrifirm Group B.V.

AGIUNL22XXX

Akzo Nobel N.V.

AKZONL2AXXX

Arcos Dorados B.V.

ADBVNL2AXXX

Auréus Group B.V.

TENENL21XXX

BA GLASS B.V.

BGLANL2AXXX

BNG Bank N.V.

BNGHNL2GXXX

BUX B.V.

BUXBNL22XXX

BinckBank N.V.

BICKNL2AXXX

Boels Verhuur B.V.

BOVRNL22XXX

Booking.com B.V.

BOOKNL2AXXX

Buckaroo B.V.

BUKKNL22XXX

CGG Holding B.V.

CGGVNL2AXXX

CLSA EUROPE B.V.

CLSANLB1XXX

Caerus II B.V.

CEERNL21XXX

Caerus III B.V.

CAERNL21XXX

Captin B.V.

CPTNNL21XXX

Cargill B.V.

CRGINL21XXX

Cebulon V.O.F.

CEVONL21XXX

Centercross B.V.

CENCNL21XXX

Columbus Groep B.V.

COLGNL21XXX

Currencycloud B.V.

CURUNL21XXX

D.C.A. Finance B.V.

PRVFNL21XXX

DIF Management B.V.

DIFMNL2AXXX

DRW Europe B.V.

DREUNL21XXX

DSB Bank N.V.

SBHONL21XXX